POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURITAT I SALUT EN EL TREBALL

L’objectiu de CENTURY’S BEAMS és la realització d’obres públiques o privades de tota classe. La Direcció, conseqüent amb les seves responsabilitats davant els clients, el medi ambient on desenvolupa les seves activitats i la salut de les persones que l’integren, estableix aquesta política perquè sigui implementada, comunicada, mantinguda i revisada per tots els seus integrants, amb la voluntat d’obtenir un alt nivell competitiu com a compromís per a la millora contínua.

Per a això s’han considerat els següents principis:

 • Implementar, desenvolupar i sostenir un Sistema de Gestió Integrat basat en les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

 • Aconseguir la satisfacció del client, complint amb tots els requisits amb estricta observança dels terminis i dels pressupostos acordats i assegurar que aquesta consciència arribi a tots els nivells de l’organització.

 • Aportar els recursos humans i tècnics competents per atendre els seus requeriments, així com la sistemàtica per garantir el compliment dels compromisos adquirits.

 • Desenvolupar activitats formatives per a tot el personal i potenciar la comunicació i el treball en equip. Propiciar la participació activa en la implantació dels nous processos i en la resolució de problemes que permetin la millora en el desenvolupament de cada activitat.

 • Assegurar l’aplicació dels mateixos principis de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals als nostres proveïdors, exigint-los el mateix grau de compromís i competència empresarial, i per tant es seleccionaran amb criteris d’avaluació global de la seva organització i dels seus productes i serveis.

 • Garantir el compliment de tota la legislació i normativa en prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables als nostres processos productius, així com els requisits que la empresa adopti voluntàriament.

 • Identificar i avaluar els riscos per a la seguretat i la salut, aconseguint així una protecció activa dels treballadors i de les instal·lacions que participen en els processos i les operacions de l’organització

 • Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen en cada obra, introduint les millores necessàries, amb la finalitat de protegir de forma eficaç les persones, les instal·lacions i l’entorn, per ajudar amb això a una minimització de la contaminació i de les possibles conseqüències.

 • Desenvolupar i aplicar en tot l’àmbit de l’empresa bones pràctiques mediambientals. Crear un esperit comú mediambiental, que motivi empleats, proveïdors i clients.

 • Fixar anualment indicadors d’eficàcia i eficiència de gestió i establir objectius que intervindran en la millora contínua, i d’acord amb l’avaluació i les anàlisis dels indicadors es prendran les decisions d’actuació que marcaran la planificació estratègica.

Per assolir aquestes fites estem disposats a propugnar accions en profunditat per millorar constantment, amb la confiança de tots els implicats, perquè les nostres obres tinguin la màxima qualitat, preservin el medi ambient i ofereixin les màximes garanties en prevenció de riscos laborals. D’aquesta manera aconseguirem un sistema de gestió eficient i eficaç que serà la garantia de futur més preuada per la nostra societat.

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURITAT I SALUT EN EL TREBALL

L’objectiu de CENTURY’S BEAMS és la realització d’obres públiques o privades de tota classe. La Direcció, conseqüent amb les seves responsabilitats davant els clients, el medi ambient on desenvolupa les seves activitats i la salut de les persones que l’integren, estableix aquesta política perquè sigui implementada, comunicada, mantinguda i revisada per tots els seus integrants, amb la voluntat d’obtenir un alt nivell competitiu com a compromís per a la millora contínua.

Per a això s’han considerat els següents principis:

 • Implementar, desenvolupar i sostenir un Sistema de Gestió Integrat basat en les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

 • Aconseguir la satisfacció del client, complint amb tots els requisits amb estricta observança dels terminis i dels pressupostos acordats i assegurar que aquesta consciència arribi a tots els nivells de l’organització.

 • Aportar els recursos humans i tècnics competents per atendre els seus requeriments, així com la sistemàtica per garantir el compliment dels compromisos adquirits.

 • Desenvolupar activitats formatives per a tot el personal i potenciar la comunicació i el treball en equip. Propiciar la participació activa en la implantació dels nous processos i en la resolució de problemes que permetin la millora en el desenvolupament de cada activitat.

 • Assegurar l’aplicació dels mateixos principis de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals als nostres proveïdors, exigint-los el mateix grau de compromís i competència empresarial, i per tant es seleccionaran amb criteris d’avaluació global de la seva organització i dels seus productes i serveis.

 • Garantir el compliment de tota la legislació i normativa en prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables als nostres processos productius, així com els requisits que la empresa adopti voluntàriament.

 • Identificar i avaluar els riscos per a la seguretat i la salut, aconseguint així una protecció activa dels treballadors i de les instal·lacions que participen en els processos i les operacions de l’organització

 • Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen en cada obra, introduint les millores necessàries, amb la finalitat de protegir de forma eficaç les persones, les instal·lacions i l’entorn, per ajudar amb això a una minimització de la contaminació i de les possibles conseqüències.

 • Desenvolupar i aplicar en tot l’àmbit de l’empresa bones pràctiques mediambientals. Crear un esperit comú mediambiental, que motivi empleats, proveïdors i clients.

 • Fixar anualment indicadors d’eficàcia i eficiència de gestió i establir objectius que intervindran en la millora contínua, i d’acord amb l’avaluació i les anàlisis dels indicadors es prendran les decisions d’actuació que marcaran la planificació estratègica.

Per assolir aquestes fites estem disposats a propugnar accions en profunditat per millorar constantment, amb la confiança de tots els implicats, perquè les nostres obres tinguin la màxima qualitat, preservin el medi ambient i ofereixin les màximes garanties en prevenció de riscos laborals. D’aquesta manera aconseguirem un sistema de gestió eficient i eficaç que serà la garantia de futur més preuada per la nostra societat.